ALL FEATURECALL LOG
บันทึกการโทร

เป็นการบันทึกการรับเรื่องในระดับแรกก่อนที่จะมีการวิเคราะห์หรือแยกแยะเพื่อส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

บันทึกการรับเรื่อง โดยเมื่อลูกค้าแจ้งเข้ามายังส่วนสนับสนุน หรือเมื่อลูกค้าได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานแล้วส่งต่อส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อ ในงานบริการมีเรื่องต่างๆ มากมายที่ได้รับจากลูกค้า Call Logging จะเป็นการบันทึกการรับเรื่องในระดับแรก ก่อนที่จะมีการวิเคราะห์หรือแยกแยะเพื่อส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ บางครั้งการรับเรื่องครั้งแรกของหน่วยงานบริการหากสามารถตอบคำถามหรือแนะนำแก้ไขให้ได้ในขณะนั้นก็สามารถบันทึกการดำเนินการผู้ขอรับบริการ ระยะเวลาที่ใช้ได้

CUSTOMER SELF SERVICE
ลูกค้าเข้าถึงบริการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เช่นการตรวจสอบสถานะของงานที่แจ้งไปการค้นหาความรู้

เพื่อให้การบริการได้มีช่องทางที่ลูกค้าสามารถขอใช้บริการหรือติดต่อได้ตลอดเวลา Web Portal Self Service จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสถานะของงานที่แจ้งไป การค้นหาองค์ความรู้ที่แบ่งปันกัน หรือการแจ้งขอใช้บริการงานต่างๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดช่องทางให้มีหลายช่องทางเพื่อให้รับข้อร้องเรียนของลูกค้าได้ เช่น ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์ อย่าปล่อยให้การร้องเรียนทำได้ยากหรือมีช่องทางน้อย เพราะนั่นจะทำให้เราได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์น้อย จำไว้เสมอว่าข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งมาเป็นประโยชน์มาก

REPAIR - WORKSHEET
แจ้งซ่อม - ใบงาน

ใบงานสามารถบันทึกการขอรับบริการของลูกค้า, ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น, ออกใบรับงาน, แยกแยะหน่วยงานที่ดำเนินการได้

ใบงานสามารถบันทึกการขอรับบริการของลูกค้า Work Log Type, กำหนดค่าบริการได้, ประเมินงาน, ระบุรายละเอียดงานได้, อนุมัติการดำเนินการ, QC งาน, บันทึกการทำงาน, การใช้งานอะไหล่, TimeTracking, Print Form, ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น, ออกใบรับงาน, แยกแยะหน่วยงานที่ดำเนินการได้, กำหนดขั้นตอนที่ถูกต้อง, ควบคุมระยะเวลา ณ จุดบริการ, เชื่อมโยงสินค้าที่ซื้อ, Bar Code/QR Code, แจ้งเตือน

CLAIM - EXCHANGE
เคลม - เปลี่ยนสินค้า

การตรวจสอบ ณ จุดบริการเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อไป Warranty Policy นโยบายการ claim ของสินค้า การทำเรื่องเบิกทดแทนสินค้า

การตรวจสอบ ณ จุดบริการเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อไป, Warranty Policy นโยบายการ claim ของสินค้า, การทำเรื่องเบิกทดแทนสินค้า เชื่อมโยงกับใบซ่อมงาน, การส่ง Claim Vendor, รวบรวมของ Claim, ติดตามเรื่อง Claim

COMPLAIN
ข้อร้องเรียน

สามารถร้องเรียนในปัญหาต่างๆได้ หรือลูกค้ามีข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม สามารถแจ้งได้สะดวกและรวดเร็ว

โดยทั่วไปในงานบริการต่างๆ ย่อมพบว่าบริษัทไม่สามารถให้บริการให้ลูกค้าพอใจครบทุกคนได้ มีลูกค้าบางส่วนไม่พอใจในบริการอาจมีจำนวนน้อยที่พอใจแล้วเขียนคำร้องหรือคำชมดังนั้นคำร้องเรียนที่ได้มาแม้เพียงน้อยแต่นั่นคือเสียงของลูกค้าจริง และเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้บริษัทดำเนินการ คุณสมบัติของระบบในส่วนนี้ สามารถดำเนินการรวบรวมวิเคราะห์ แยกแยะ และบังคับใช้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

“คำร้องเรียนของลูกค้า มีค่าดั่งของขวัญ ช่วยให้เราพัฒนาได้ดีขึ้น”

CALL LOG
แบบสำรวจ

เป็นเครื่องมีอในการสำรวจ ลูกค้าสามารถเข้ามาตอบแบบสำรวจได้ผ่านทาง QR Code หรือการกำหนดการสำรวจเป็นวาระได้

Survey เป็นเครื่องมีอในการสำรวจ ซึ่งสามารถใช้ได้กับใบงานที่ออกในแต่ละครั้ง (โดยสามารถเชื่อมโยงใบเสร็จรับเงิน ลูกค้าสามารถเข้ามาตอบแบบสำรวจได้ผ่านทาง QR Code ที่จะเชื่อมโยงเข้ามาในระบบ) หรือการกำหนดการสำรวจเป็นวาระ ผลการสำรวจที่ได้จะสะท้อนได้ทุกมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นคนทำงาน ผลงานที่ได้รับ ซึ่งสามารถรวบรวมเป็นรายงานเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อไป

QUEUE MANAGEMENT
การจัดลำดับข้อมูล

ทำให้การมอบหมายงานเพื่อเลือกว่างานไหนควรทำก่อน ทำหลัง และมอบหมายงานให้ใครเหมาะสมที่สุด

ไม่ว่าปริมาณของงานจะมีเข้ามามากเพียงใด หากสามารถมอบหมายงานในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้งานบริการเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจที่ได้รับการบริการที่รวดเร็ว

Queue Management
ทำให้การมอบหมายงานเพื่อเลือกว่างานไหนควรทำก่อน ทำหลัง และมอบหมายงานให้ใครเหมาะสมที่สุดด้วยการพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น

Automate Queue กำหนดให้งานเข้า Queue โดยอัตโนมัติเมื่อมีงานเข้ามาใหม่

Queue Adjustment เลือกปรับ Queue งานได้เองแบบ manual

การ Simulate เพื่อตรวจสอบดูว่าจะสามารถจบงานได้เมื่อไหร่ รวมทั้งสามารถระบุ Parameter เกี่ยวกับการเดินทางทราบได้ เช่น ระยะทางระยะเวลาในการเดินทาง ทำให้ทราบว่าในวันนี้สามารถดำเนินการในจุดนั้นได้หรือไม่

SERVICE LEVEL AGREEMENT
ข้อตกลงระดับการให้บริการ

ตอบรับการกำหนดที่ยืดหยุ่นแตกต่างกันได้ สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้า เพื่อเตือนว่าจะมีงานที่ใกล้จะเกินกำหนดที่ SLA ตั้งไว้

บันทึกการรับเรื่อง โดยเมื่อลูกค้าแจ้งเข้ามายังส่วนสนับสนุน หรือเมื่อลูกค้าได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานแล้วส่งต่อส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อ ในงานบริการมีเรื่องต่างๆ มากมายที่ได้รับจากลูกค้า Call Logging จะเป็นการบันทึกการรับเรื่องในระดับแรก ก่อนที่จะมีการวิเคราะห์หรือแยกแยะเพื่อส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ บางครั้งการรับเรื่องครั้งแรกของหน่วยงานบริการหากสามารถตอบคำถามหรือแนะนำแก้ไขให้ได้ในขณะนั้นก็สามารถบันทึกการดำเนินการผู้ขอรับบริการ ระยะเวลาที่ใช้ได้

INVENTORY CONTROL
การควบคุมสินค้าคงคลัง

การกำหนดสิทธิ หรือการทำงานในส่วนต่างๆ ภายในสำนักงานรวมถึงการบริหารสินค้าหรือสถานที่จัดเก็บได้

ส่วนงานบริการสามารถดำเนินการบริหารสินค้าคงคลังที่ใช้สำหรับการซ่อมไม่ว่าจะเป็นอะไหล่ต่าง ๆ หรือสินค้าทดแทน อีกทั้งข้อมูลประวัติสินค้าที่ลูกค้าได้ซื้อไปแล้วการจัดเก็บสามารถแยกการจัดเก็บ โดยการจัดแบ่งสถานที่การจัดเก็บได้ การกำหนดสิทธิ
ในการเข้าถึงสินค้าหรืออะไหล่ต่างๆ ในแต่ละสถานที่ การบริหารสถานที่จัดเก็บสำหรับองค์กรที่มีหน่วยงานสาขา หรือหน้าร้านต่างๆเพื่อสะดวกในการโอน รับเข้า การกำหนดอายุขัยของอะไหล่ต่างๆ การแจ้งเตือนตามเงื่อนไข เพื่อช่วยให้ทำการเคลื่อนไหวสินค้าต่างๆ ได้

INVOICE
ใบแจ้งหนี้

การออกใบเรียกเก็บค่าบริการ ออกใบเสร็จรับเงินโดยอัตโนมัติการเก็บข้อมูลผู้ขาย ณ จุดขาย เป็นต้น

การออกใบเรียกเก็บค่าบริการ ออกใบเสร็จรับเงินโดยอัตโนมัติการเก็บข้อมูลผู้ขาย ณ จุดขาย การสร้างใบเรียกเก็บที่เชื่อมโยงข้อมูลจากใบรับซ่อมงาน

Quotation

//////////////*Shot code*///////////////////

PURCHASE ORDER
ใบสั่งซื้อ

การออกใบสั่งซื้อสินค้า/รับสินค้าตามใบสั่งซื้อเข้าคลัง

เรียกย่อๆ ว่า PO หมายถึง ใบเอกสารที่ทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับสั่งซื้อสินค้า โดยระบุข้อมูลรายละเอียดสินค้าและจำนวนที่ต้องการลงไปในใบสั่งซื้อสินค้า หลังจากนั้นจึงส่งเอกสารไปยังบริษัทที่ต้องการสั่งซื้อสินค้า เมื่อบริษัทได้รับใบสั่งซื้อสินค้าแล้ว ก็จะทำการออกใบSale Orders เพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า เมื่อลูกค้าได้ยืนยันแล้ว บริษัทก็จะทำการออกเอกสารใบ Invoice เพื่อส่งสินค้า และราคาไปยังลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าทราบยอดสินค้าและราคา

PURCHASE REQUISITION
ใบเสนอขอซื้อ

การทำใบ PR เพื่อขออนุมัติการสั่งซื้อ และนำไปออกเป็นใบสั่งซื้อ

เอกสารที่ใช้บริหารการควบคุมภายในของบริษัทเกี่ยวกับการจัดซื้อ ปกติแล้วหน้าที่การจัดซื้อ หรือการออกใบสั่งซื้อ จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อ หรือแผนกจัดซื้อ ส่วนฝ่ายอื่นๆ หรือแผนกอื่นๆ หากต้องการจัดซื้อ ตัวอย่างเช่น ซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานสำหรับแผนก หรือซื้อโต๊ะ ตู้ หรืออุปกรณ์ต่างๆในออฟฟิศ เป็นต้น

PREVENTIVE MAINTENANCE
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ช่วยทำให้การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์นั้นๆ ช้าลง

การสร้างตารางการบำรุงรักษาที่กำหนดขึ้นเอง, การสร้ารงตารางการบำรุงรักษาตามสัญญา, กำหนดวันเวลาที่จะเข้าบำรุงรักษา, กำหนดขั้นตอนการทำงาน, กำหนดอุปกรณ์ตามสัญญา, กำหนดการแจ้งเตือน, กำหนดการเปิดใบงานบำรุงรักษา, ตรวจวัด Calibrate, สรุปอะไหล่ที่ต้องใช้งาน

KNOWLEDGE MANAGEMENT
การบริหารแหล่งความรู้ต่างๆ

สร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ในการดำเนินการ จัดเก็บจำแนกเป็นกลุ่มหลักและกลุ่มย่อย กำหนดสิทธิการเข้าถึงองค์ความรู้

สร้างองค์ความรู้ต่างๆ ในการดำเนินการ จัดเก็บจำแนกเป็นกลุ่มหลักและกลุ่มย่อย จัดอันดับความนิยม เชื่อมโยงไปยังใบงานกำหนดสิทธิการเข้าถึงองค์ความรู้ 

MOBILE
รองรับการทำงานผ่านมือถือ

รองรับการทำงานบนอุปกรณ์ Mobile รองรับได้ทั้ง IOS และ Android ครอบคลุมทุกส่วนงานเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่

รองรับการทำงานบนอุปกรณ์ Mobile รองรับได้ทั้ง IOS และ Android ครอบคลุมทุกส่วนงานเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ 

REPORT
รายงานต่างๆ

ประเภทรายการ, ประเภทสรุป, ประเภทวิเคระห์ทุกรายงานสามารถ Export ในรูปแบบของ EXCEL, PDF, HTML

ประเภทรายการ, ประเภทสรุป, ประเภทวิเคระห์ทุกรายงานสามารถ Export ในรูปแบบของ EXCEL, PDF, HTML

DASHBOARD
กระดานสรุปข้อมูล

การสรุปข้อมูลจากหลายๆ ส่วนมาแสดงผลในรูปแบบ Graphic Dashboard ที่ดูเข้าใจง่าย

การสรุปข้อมูลจากหลายๆ ส่วนมาแสดงผลในรูปแบบ Graphic Dashboard ที่ดูเข้าใจง่าน มีรูปแบบของ Dashboard ที่แตกต่างกันในหลายๆ มุมมองให้เลือกใช้งาน

NOTIFICATION MANAGEMENT
การแจ้งเตือน

สร้างการแจ้งเตือนโดยตั้งเงื่อนไขได้เองจากข้อมูลที่มีในระบบ เพื่อเฝ้าระวังเรื่องต่างๆ ก่อนที่จะเกิดผลเสียกับงานได้

การแจ้งเตือน สร้างการแจ้งเตือนโดยตั้งเงื่อนไขได้เองจากข้อมูลที่มีในระบบ เพื่อเฝ้าระวังเรื่องต่างๆ  ก่อนที่จะเกิดผลเสียกับงานได้

FACILITIES
สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ในระบบ เพื่อที่จะสามารถให้บริการลูกค้าได้ครอบคลุมในทุกเรื่องรีาว

  • Import (Master,Transaction,Template Download)
  • Logging (Login, Update Log)
  • Security (Passwaord Policy, Auto Protect)
  • Permission (Customer,Job Type,Team, Function)
  • Backup
  • Manual Search

INTERFACE
การแบ่งปันข้อมูล

เพื่อให้ระบบสามารถติดต่อกับแหล่งข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว หรือส่งข้อมูลที่ประมวลผลแล้วไปยังระบบอื่น

เพื่อให้ระบบสามารถติดต่อกับแหล่งข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว หรือส่งข้อมูลที่ประมวลผลแล้วไปยังระบบอื่น เพื่อช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งองค์กร

LINE API
การเชื่อมโยงผ่านแอพพลิเคชั่น

เชื่อมโยงเข้ากับ Line Application เพื่อให้การแจ้งเตือนได้อีกช่องทางหนึ่ง

เชื่อมโยงเข้ากับ Line Application เพื่อให้การแจ้งเตือนได้อีกช่องทางหนึ่ง

SUPPLIER MANAGEMENT
การบริหารผู้ผลิต

การเก็บบันทึกข้อมูลผู้ขาย การออกใบเรียกเก็บค่าบริการ ออกใบเสร็จรับเงินโดยอัตโนมัติ การเก็บข้อมูลผู้ขาย ณ จุดขาย เป็นต้น

การเก็บบันทึกข้อมูลผู้ขาย การออกใบเรียกเก็บค่าบริการ ออกใบเสร็จรับเงินโดยอัตโนมัติ การเก็บข้อมูลผู้ขาย ณ จุดขาย เป็นต้น

CONTRACT MANAGEMENT
การจัดการสัญญา

การบันทึกข้อมูลสัญญา โดยสามารถระบุขอบเขตของสัญญาอุปกรณ์ตามสัญญาต่างๆ การเข้าบริการ

การบันทึกข้อมูลสัญญาโดยสามารถระบุขอบเขตของสัญญาอุปกรณ์ตามสัญญาต่างๆ การเข้าบริการ เมื่อถึงกำหนดระบบจะสร้างใบงานเพื่อออกไปบริการได้ทันที

PRODUCT MANAGEMENT
การจัดการสินค้า

การบันทึกรายละเอียดการซื้อสินค้า การติดตั้งสินค้า เงื่อนไขการรับประกันสินค้า เพื่อให้สามารถติดตามประวัติสินค้าได้

การบันทึกรายละเอียดการซื้อสินค้า การติดตั้งสินค้า เงื่อนไขการรับประกันสินค้า เพื่อให้สามารถติดตามประวัติสินค้าได้

CUSTOMER MANAGEMENT
การจัดการลูกค้า

เก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อให้เรารู้จักลูกค้าได้ดีขึ้น ข้อมูลลูกค้าที่มีสถานที่บริการหลายจุด ช่วยให้บริษัทรู้ความสนใจของลูกค้าได้ดีขึ้น

เก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อให้เรารู้จักลูกค้าได้ดีขึ้น ข้อมูลลูกค้าที่มีสถานที่บริการหลายจุด ช่วยให้บริษัทรู้ความสนใจของลูกค้าได้ดีขึ้น

PRICE

Click edit button to change this

CONTRACT

Click edit button to change this

DEMO

Click edit button to change this

แบบฟอร์มติดต่อสั่งซื้อ

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับ

Request a Demo

หากคุณต้องการทดลองใช้งานระบบของเรา กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับของเรา

Ready to order now?

ติดต่อฝ่ายขาย โทร.092-879-6442

Please Note: Fields marked with an asterisk (*) are required.