PREVENTIVE MAINTENANCE SYSTEM

คือระบบงานที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเติมเต็มการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรขององค์กร โดยเน้นการบริหารจัดการทั้งระบบตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลที่จาเป็นของการซ่อมบำรุงรักษา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของเครื่องจักร อะไหล่ ประวัติงานซ่อมบำรุง หรือประวัติการเสียของเครื่องจักร ซึ่งช่วยให้การรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาจัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ระบบช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการแผนงานซ่อมบำรุงได้ง่ายขึ้น ทั้งการบริหารกำลังคน การบริหารอะไหล่งานซ่อมบำรุงผ่านทางใบสั่งงานของระบบที่สามารถติดตามความคืบหน้าของการทำงานและสามารถกำหนดการแจ้งเตือนได้ทุกสถานะการทำงาน

ALL FEATURE

AUTOMATIC NOTIFICATION

ระบบสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อตรวจสอบใบสั่งงานและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ทราบโดยอัตโนมัติ

KNOWLEDGE BASE CONNECTION

ระบบสามารถนาวิธีการแก้ไขปัญหา ไปสร้างเป็นความรู้ใน KM ได้และสามารถนาความรู้ดังกล่าวมาตอบเป็นวิธีการแก้ไขได้เช่นกัน

TRACK, WORK ORDER, LABOR, PART AND MACHINE

ระบบสามารถตรวจสอบประวัติย้อนหลังของใบสั่งงาน, งานที่ช่างได้รับมอบหมาย, ประวัติของอะไหล่และเครื่องจักรในระบบ

INVENTORY CONTROL

ระบบออกแบบเพื่อช่วยให้สามารถควบคุมความเคลื่อนไหวของอะไหล่ ตั้งแต่การรับเข้าไปกระทั่งการเบิกอะไหล่ออกจาก Stock

AUTO WORK ORDER
FROM PM PLAN

ระบบสามารถสร้างใบสั่งงานและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานตามรายละเอียดงานที่กำหนดในแผนการซ่อมบำรุงรักษาโดยอัตโนมัติ

CUSTOM FORM

ระบบออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดฟอร์มเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลซ่อมบำรุงได้

MANAGE REPAIR TASK

ระบบช่วยให้สามารถติดตาม ตรวจสอบ การแก้ไขปัญหาทั้งหมดผ่านส่วน Work Order ทาให้สามารถมองเห็นงานในภาพรวมทั้งหมดได้

HANDHELD SUPPORT

ระบบมีส่วนงานที่สนับสนุนผ่านการใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของใบสั่งงานหรือเครื่องจักร

ALL FEATURE

MACHINE

DescriptionDescriptionDescriptionDescriptionDescriptionDescriptionDescriptionDescription

WORK ORDER

DescriptionDescriptionDescriptionDescriptionDescriptionDescriptionDescriptionDescription

PREVENTIVE MAINTENANCE

DescriptionDescriptionDescriptionDescriptionDescriptionDescriptionDescriptionDescription

Close Menu

Request a Demo

หากคุณต้องการทดลองใช้งานระบบของเรา กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับของเรา

Ready to order now?

ติดต่อฝ่ายขาย โทร.092-879-6442

Please Note: Fields marked with an asterisk (*) are required.

แบบฟอร์มติดต่อสั่งซื้อ

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับ