ALL FEATURE

INCIDENT MANAGEMENT

การบริหารและจัดการกับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น

การบริหารจัดการเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการปกติ และเป็นเหตุหรืออาจจะเป็นเหตุให้การบริการขัดข้อง หรือทำให้คุณภาพของบริการนั้นลดลงการจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นงานที่มีลักษณะเชิงรับ (Reactive) เช่น การลดหรือการจัดผลกระทบจากการรบกวนต่อการบริการไอทีที่เกิดขึ้นจริง หรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้สามารถกลับมาทำงานได้ตาปกติได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จุดมุ่งหมายของกระบวนการจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติ คือ การกลับมาสู่การให้บริการปกติได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงระดับบริการอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และมีความเสียหายต่ำสุด โดยกระบวนการจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติ จะจัดเก็บรายการเหตุการณ์ไม่ปกติเพื่อรายงานและใช้ร่วมในกระบวนการอื่นๆ เพื่อปรับปรุงการบริการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นในเรื่องของการบันทึกให้ทันเวลา การจำแนก (Classification) การวินิจฉัย (Diagnosis) การส่งต่อปัญหา (Escalation) และแนวทางในการแก้ไขเหตุการณ์ไม่ปกติ โดยคุณสมบัติ ข้างล่างเหล่านี้จะช่วยให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างถูกต้อง

INCIDENT MANAGEMENT

การบริหารและจัดการกับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยจะเน้นไปในส่วนของการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศว่าจะสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร ให้สามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติให้ได้เร็วที่สุด

 • เมื่อเกิดปัญหาจะต้องสามารถแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด
 • เพื่อลดผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน และจะต้องส่งผลกระทบ ต่อธุรกิจน้อยที่สุด
 • เพื่อให้ระบบมีความพร้อมใช้งาน และการให้บริการเป็นไปตาม มาตรฐานที่ตกลงไว้กับผู้ใช้งาน
 • เพื่อให้มีการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น และส่งต่อไปยังหน่วยงาน ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง
 • ให้มีขั้นตอนในการรับเรื่อง และจัดเก็บข้อมูลเพื่อสามารถวิเคราะห์ ได้ในภายหลัง

TICKET

การขอรับบริการผ่านทางเว็บ เพื่อเปิดเป็นใบงานและส่งต่อให้กับผู้รับผิดชอบต่อไป

 • Subject
 • Description
 • รายละเอียดผู้แจ้ง
  - ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, หน่วยงาน
 • รายละเอียดผู้ประสบเหตุ
  - ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, หน่วยงาน
 • วันที่แจ้ง
 • ชนิดความต้องการ
 • ไฟล์แนบต่างๆ สามารถเก็บได้ทุกชนิด
 • อุปกรณ์ที่ต้องการแจ้ง

TICKET TEMPLATE

การบริหารและจัดการกับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยจะเน้นไปในส่วนของการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศว่าจะสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร ให้สามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติให้ได้เร็วที่สุด

 • เมื่อเกิดปัญหาจะต้องสามารถแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด
 • เพื่อลดผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน และจะต้องส่งผลกระทบ ต่อธุรกิจน้อยที่สุด
 • เพื่อให้ระบบมีความพร้อมใช้งาน และการให้บริการเป็นไปตาม มาตรฐานที่ตกลงไว้กับผู้ใช้งาน
 • เพื่อให้มีการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น และส่งต่อไปยังหน่วยงาน ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง
 • ให้มีขั้นตอนในการรับเรื่อง และจัดเก็บข้อมูลเพื่อสามารถวิเคราะห์ ได้ในภายหลัง

MAIL TO TICKET

การขอรับบริการผ่านทางเว็บ เพื่อเปิดเป็นใบงานและส่งต่อให้กับผู้รับผิดชอบต่อไป

 • Subject
 • Description
 • รายละเอียดผู้แจ้ง
  - ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, หน่วยงาน
 • รายละเอียดผู้ประสบเหตุ
  - ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, หน่วยงาน
 • วันที่แจ้ง
 • ชนิดความต้องการ
 • ไฟล์แนบต่างๆ สามารถเก็บได้ทุกชนิด
 • อุปกรณ์ที่ต้องการแจ้ง

TICKET SET & PARENT CHILD

การบริหารและจัดการกับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยจะเน้นไปในส่วนของการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศว่าจะสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร ให้สามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติให้ได้เร็วที่สุด

 • เมื่อเกิดปัญหาจะต้องสามารถแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด
 • เพื่อลดผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน และจะต้องส่งผลกระทบ ต่อธุรกิจน้อยที่สุด
 • เพื่อให้ระบบมีความพร้อมใช้งาน และการให้บริการเป็นไปตาม มาตรฐานที่ตกลงไว้กับผู้ใช้งาน
 • เพื่อให้มีการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น และส่งต่อไปยังหน่วยงาน ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง
 • ให้มีขั้นตอนในการรับเรื่อง และจัดเก็บข้อมูลเพื่อสามารถวิเคราะห์ ได้ในภายหลัง

SLA MONITORING

การขอรับบริการผ่านทางเว็บ เพื่อเปิดเป็นใบงานและส่งต่อให้กับผู้รับผิดชอบต่อไป

 • Subject
 • Description
 • รายละเอียดผู้แจ้ง
  - ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, หน่วยงาน
 • รายละเอียดผู้ประสบเหตุ
  - ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, หน่วยงาน
 • วันที่แจ้ง
 • ชนิดความต้องการ
 • ไฟล์แนบต่างๆ สามารถเก็บได้ทุกชนิด
 • อุปกรณ์ที่ต้องการแจ้ง

SERVICE CATALOG & USS

การบริหารและจัดการกับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยจะเน้นไปในส่วนของการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศว่าจะสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร ให้สามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติให้ได้เร็วที่สุด

 • เมื่อเกิดปัญหาจะต้องสามารถแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด
 • เพื่อลดผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน และจะต้องส่งผลกระทบ ต่อธุรกิจน้อยที่สุด
 • เพื่อให้ระบบมีความพร้อมใช้งาน และการให้บริการเป็นไปตาม มาตรฐานที่ตกลงไว้กับผู้ใช้งาน
 • เพื่อให้มีการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น และส่งต่อไปยังหน่วยงาน ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง
 • ให้มีขั้นตอนในการรับเรื่อง และจัดเก็บข้อมูลเพื่อสามารถวิเคราะห์ ได้ในภายหลัง

APPROVAL

การขอรับบริการผ่านทางเว็บ เพื่อเปิดเป็นใบงานและส่งต่อให้กับผู้รับผิดชอบต่อไป

 • Subject
 • Description
 • รายละเอียดผู้แจ้ง
  - ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, หน่วยงาน
 • รายละเอียดผู้ประสบเหตุ
  - ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, หน่วยงาน
 • วันที่แจ้ง
 • ชนิดความต้องการ
 • ไฟล์แนบต่างๆ สามารถเก็บได้ทุกชนิด
 • อุปกรณ์ที่ต้องการแจ้ง

TICKET NOTIFICATION

การบริหารและจัดการกับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยจะเน้นไปในส่วนของการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศว่าจะสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร ให้สามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติให้ได้เร็วที่สุด

 • เมื่อเกิดปัญหาจะต้องสามารถแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด
 • เพื่อลดผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน และจะต้องส่งผลกระทบ ต่อธุรกิจน้อยที่สุด
 • เพื่อให้ระบบมีความพร้อมใช้งาน และการให้บริการเป็นไปตาม มาตรฐานที่ตกลงไว้กับผู้ใช้งาน
 • เพื่อให้มีการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น และส่งต่อไปยังหน่วยงาน ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง
 • ให้มีขั้นตอนในการรับเรื่อง และจัดเก็บข้อมูลเพื่อสามารถวิเคราะห์ ได้ในภายหลัง

MOBILE NOTIFICATION

การขอรับบริการผ่านทางเว็บ เพื่อเปิดเป็นใบงานและส่งต่อให้กับผู้รับผิดชอบต่อไป

 • Subject
 • Description
 • รายละเอียดผู้แจ้ง
  - ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, หน่วยงาน
 • รายละเอียดผู้ประสบเหตุ
  - ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, หน่วยงาน
 • วันที่แจ้ง
 • ชนิดความต้องการ
 • ไฟล์แนบต่างๆ สามารถเก็บได้ทุกชนิด
 • อุปกรณ์ที่ต้องการแจ้ง

QUESTIONAIRE

การบริหารและจัดการกับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยจะเน้นไปในส่วนของการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศว่าจะสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร ให้สามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติให้ได้เร็วที่สุด

 • เมื่อเกิดปัญหาจะต้องสามารถแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด
 • เพื่อลดผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน และจะต้องส่งผลกระทบ ต่อธุรกิจน้อยที่สุด
 • เพื่อให้ระบบมีความพร้อมใช้งาน และการให้บริการเป็นไปตาม มาตรฐานที่ตกลงไว้กับผู้ใช้งาน
 • เพื่อให้มีการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น และส่งต่อไปยังหน่วยงาน ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง
 • ให้มีขั้นตอนในการรับเรื่อง และจัดเก็บข้อมูลเพื่อสามารถวิเคราะห์ ได้ในภายหลัง

TICKET RULES

การขอรับบริการผ่านทางเว็บ เพื่อเปิดเป็นใบงานและส่งต่อให้กับผู้รับผิดชอบต่อไป

 • Subject
 • Description
 • รายละเอียดผู้แจ้ง
  - ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, หน่วยงาน
 • รายละเอียดผู้ประสบเหตุ
  - ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, หน่วยงาน
 • วันที่แจ้ง
 • ชนิดความต้องการ
 • ไฟล์แนบต่างๆ สามารถเก็บได้ทุกชนิด
 • อุปกรณ์ที่ต้องการแจ้ง

STEPPING

การบริหารและจัดการกับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยจะเน้นไปในส่วนของการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศว่าจะสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร ให้สามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติให้ได้เร็วที่สุด

 • เมื่อเกิดปัญหาจะต้องสามารถแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด
 • เพื่อลดผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน และจะต้องส่งผลกระทบ ต่อธุรกิจน้อยที่สุด
 • เพื่อให้ระบบมีความพร้อมใช้งาน และการให้บริการเป็นไปตาม มาตรฐานที่ตกลงไว้กับผู้ใช้งาน
 • เพื่อให้มีการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น และส่งต่อไปยังหน่วยงาน ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง
 • ให้มีขั้นตอนในการรับเรื่อง และจัดเก็บข้อมูลเพื่อสามารถวิเคราะห์ ได้ในภายหลัง

QUEUE MANAGEMENT

การขอรับบริการผ่านทางเว็บ เพื่อเปิดเป็นใบงานและส่งต่อให้กับผู้รับผิดชอบต่อไป

 • Subject
 • Description
 • รายละเอียดผู้แจ้ง
  - ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, หน่วยงาน
 • รายละเอียดผู้ประสบเหตุ
  - ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, หน่วยงาน
 • วันที่แจ้ง
 • ชนิดความต้องการ
 • ไฟล์แนบต่างๆ สามารถเก็บได้ทุกชนิด
 • อุปกรณ์ที่ต้องการแจ้ง

KPI

การบริหารและจัดการกับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยจะเน้นไปในส่วนของการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศว่าจะสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร ให้สามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติให้ได้เร็วที่สุด

 • เมื่อเกิดปัญหาจะต้องสามารถแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด
 • เพื่อลดผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน และจะต้องส่งผลกระทบ ต่อธุรกิจน้อยที่สุด
 • เพื่อให้ระบบมีความพร้อมใช้งาน และการให้บริการเป็นไปตาม มาตรฐานที่ตกลงไว้กับผู้ใช้งาน
 • เพื่อให้มีการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น และส่งต่อไปยังหน่วยงาน ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง
 • ให้มีขั้นตอนในการรับเรื่อง และจัดเก็บข้อมูลเพื่อสามารถวิเคราะห์ ได้ในภายหลัง

MAIL TEMPLATE

การขอรับบริการผ่านทางเว็บ เพื่อเปิดเป็นใบงานและส่งต่อให้กับผู้รับผิดชอบต่อไป

 • Subject
 • Description
 • รายละเอียดผู้แจ้ง
  - ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, หน่วยงาน
 • รายละเอียดผู้ประสบเหตุ
  - ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, หน่วยงาน
 • วันที่แจ้ง
 • ชนิดความต้องการ
 • ไฟล์แนบต่างๆ สามารถเก็บได้ทุกชนิด
 • อุปกรณ์ที่ต้องการแจ้ง

EXPORT

การบริหารและจัดการกับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยจะเน้นไปในส่วนของการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศว่าจะสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร ให้สามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติให้ได้เร็วที่สุด

 • เมื่อเกิดปัญหาจะต้องสามารถแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด
 • เพื่อลดผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน และจะต้องส่งผลกระทบ ต่อธุรกิจน้อยที่สุด
 • เพื่อให้ระบบมีความพร้อมใช้งาน และการให้บริการเป็นไปตาม มาตรฐานที่ตกลงไว้กับผู้ใช้งาน
 • เพื่อให้มีการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น และส่งต่อไปยังหน่วยงาน ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง
 • ให้มีขั้นตอนในการรับเรื่อง และจัดเก็บข้อมูลเพื่อสามารถวิเคราะห์ ได้ในภายหลัง

API

การขอรับบริการผ่านทางเว็บ เพื่อเปิดเป็นใบงานและส่งต่อให้กับผู้รับผิดชอบต่อไป

 • Subject
 • Description
 • รายละเอียดผู้แจ้ง
  - ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, หน่วยงาน
 • รายละเอียดผู้ประสบเหตุ
  - ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, หน่วยงาน
 • วันที่แจ้ง
 • ชนิดความต้องการ
 • ไฟล์แนบต่างๆ สามารถเก็บได้ทุกชนิด
 • อุปกรณ์ที่ต้องการแจ้ง

INTEGRATE

การบริหารและจัดการกับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยจะเน้นไปในส่วนของการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศว่าจะสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร ให้สามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติให้ได้เร็วที่สุด

 • เมื่อเกิดปัญหาจะต้องสามารถแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด
 • เพื่อลดผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน และจะต้องส่งผลกระทบ ต่อธุรกิจน้อยที่สุด
 • เพื่อให้ระบบมีความพร้อมใช้งาน และการให้บริการเป็นไปตาม มาตรฐานที่ตกลงไว้กับผู้ใช้งาน
 • เพื่อให้มีการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น และส่งต่อไปยังหน่วยงาน ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง
 • ให้มีขั้นตอนในการรับเรื่อง และจัดเก็บข้อมูลเพื่อสามารถวิเคราะห์ ได้ในภายหลัง

QUICK SEARCH & QUERY

การขอรับบริการผ่านทางเว็บ เพื่อเปิดเป็นใบงานและส่งต่อให้กับผู้รับผิดชอบต่อไป

 • Subject
 • Description
 • รายละเอียดผู้แจ้ง
  - ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, หน่วยงาน
 • รายละเอียดผู้ประสบเหตุ
  - ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, หน่วยงาน
 • วันที่แจ้ง
 • ชนิดความต้องการ
 • ไฟล์แนบต่างๆ สามารถเก็บได้ทุกชนิด
 • อุปกรณ์ที่ต้องการแจ้ง

KNOWLEDGE MANAGEMENT

แหล่งรวบรวมความรู้ภายในองค์กร

การบริหารความรู้จะช่วยเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ โดยจะทำให้เกิดความแน่นอนว่าจะมีข้อมูลข่าวสารที่ปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นในช่วงตลอดอายุขัยของการให้บริการ

 • เพื่อแบ่งปันความรู้ร่วมกัน
 • เพื่อค้นหาความรู้ในการใช้งาน และวิธีการแก้ไขปัญหา
 • เพื่อเก็บเป็นฐานความรู้ขององค์กรในเรื่องเกี่ยวกับระบบต่างๆ
 • เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา โดยสามารถ
 • เลือกใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
 • เพื่อให้ทุกหน่วยงานทราบถึงแนวทางในการแก้ปัญหาที่ชัดเจน
 • เพื่อให้ทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาในแนวทางเดียวกัน

ASSET & CONTRACT MANAGEMENT

การบริหารสินทรัพย์และสัญญาต่างๆ

ASSET MANAGEMENT

การจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินที่หน่วยงานสารสนเทศดูแลเพื่อให้ทราบสถานะปัจจุบันของทรัพย์สินซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจมีอุปกรณ์และเครื่องมือเพียงพอ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาในการดำเนินการธุรกิจ

 • เพื่อวางแผนและจัดสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่หน่วยงานดูแล
 • เพื่อเก็บประวัติรายละเอียดการซื้อและติดตั้ง
 • เพื่อเก็บประวัติการทำรายการต่างๆ
 • เพื่อประเมินอายุการใช้งาน

CONTRACT MANAGEMENT

สัญญาที่องค์กรได้ทำการตกลงกับหน่วยงานภายนอก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องควบคุมและติดตามเพื่อให้งานและอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอย่างถูกต้องภายใต้ระยะเวลาในสัญญา

 • เพื่อเก็บรายละเอียดของสัญญาต่าง
 • เพื่อเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบในกรณีที่
 • สัญญาจะเกิดความผิดปกติ

KNOWLEDGE MANAGEMENT

การให้บริการต่างๆ

เป็นการรวบรวมบริการต่างๆ ที่มีไว้สำหรับผู้รับบริการเป็นแหล่งเดียวกัน

 • เพื่อที่ผู้รับบริการจะได้ทราบว่ามีบริการใดไว้บริการ
 • เพื่อที่ผู้รับบริการจะได้ทราบว่าจะต้องแจ้งข้อมูลใดในแต่ละบริการ
 • เพื่อที่การมอบหมายงานไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

APPROVAL REQUEST

การขออนุมัติเอกสาร

เป็นกระบวนการอนุมัติเอกสารต่างๆ ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และสามารถอนุมัติเอกสารหลายๆ รายการได้ในเวลาเดียวกัน รวมถึงการแจ้งเตือนไปยัง เจ้าของเอกสารว่าเอกสารที่ขอได้อนุมัติเรียบร้อย หรือโดนยกเลิกเอกสาร

 • DescriptionDescriptionDescriptionDescriptionDescription
 • DescriptionDescriptionDescriptionDescriptionDescription
 • DescriptionDescriptionDescriptionDescriptionDescription
 • DescriptionDescriptionDescriptionDescriptionDescription

PREVENTIVE MANAGEMENT

การบำรุงรักษาเคร่ืองมือต่างๆ

การพยายามรักษาสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพที่พร้อมที่จะใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา

 • เพื่อให้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล
 • เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้เต็มความสามารถ
 • เพื่อให้เครื่องมืออุปกรณ์มีสมรรถนะการทำงานสูง และช่วยให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
 • เพื่อให้เครื่องมืออุปกรณ์มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ
 • เพื่อความปลอดภัย
 • เพื่อประหยัดพลังงาน
 • เพื่อวางแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษา

PROBLEM MANAGEMENT

การจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ

การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นนอกจากแก้ไขให้การทำงานสามารถทำงานได้ดังเดิมแล้วยังต้องมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุเสียแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นและแก้ไขได้ตรงเหตุที่เสีย ซึ่งจะช่วยป้องกันให้การเกิดซ้ำลดลงทำให้การดำเนินการของธุรกิจราบรื่น

 • เพื่อให้มีการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
 • เพื่อให้มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการแก้ปัญหาที่ได้รับแจ้งอย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้มีการกำหนดแผนการป้องกัน ลดการเกิดปัญหาเดิมซ้ำอีก
 • เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบ ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานน้อยที่สุด

PROJECT MANAGEMENT

การบริหารโครงการ

กระบวนการในการกำหนด วางแผน ชี้แนะ ติดตามและควบคุมโครงการพัฒนาระบบให้สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้ได้

 • เพื่อกำหนดแผนงาน
 • เพื่อมอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบ
 • เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
 • เพื่อติดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้

DEVICE MONITORING

การติดตามดูผ่านอุปกรณ์ต่างๆ

การเฝ้าดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดผ่านทางโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่

 • เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการติดตามและแจ้งเตือน หากเหตุการณ์นั้นคาดว่า น่าจะเป็นปัญหาได้

CHANGE MANAGEMENT

กระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง

กระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานหรืองานบริการต่างๆ เพื่อควบคุมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการอนุมัติให้ระบบเกิดการหยุดชะงักน้อยที่สุด

 • เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการและมาตรฐานต่างๆ ถูกนำมาใช้จัดการการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อควบคุมให้มีการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงก่อนการเปลี่ยนแปลงระบบงาน
 • เพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความพร้อมใช้ของระบบ อย่างถูกต้อง
 • เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม และรายงานสถานภาพของการเปลี่ยนแปลง ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ
 • เพื่อประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ และระบบงานเพื่อลดความผิดพลาดในการดำเนินการ

CONFIGURATION MANAGEMENT

การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ

เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อช่วยในการบริหารและการตัดสินใจ ซึ่งต้องมีความถูกต้องและมีขบวนการป้องกันความผิดพลาดในการเก็บรักษาข้อมูลและการ Update ข้อมูล รวมไปถึงขั้นตอนการร้องขอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ

 • เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการบริหารการจัดการองค์ประกอบ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เพื่อจัดเก็บข้อมูลองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น Database
 • เพื่อรายงานข้อมูล และสถานภาพที่เป็นปัจจุบันขององค์ประกอบของ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เพื่อทบทวนสถานภาพขององค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

SYSTEM BENEFIT

 • เพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการและการแก้ปัญหาหน่วยงานสารสนเทศขององค์กร
 • ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว
 • ลดความผิดพลาดของข้อมูล เนื่องจากความซ้ำซ้อนของการบันทึก
 • มีข้อมูลสถิติที่น่าเชื่อถือได้ของหน่วยงานสารสนเทศ
 • เป็นเครื่องมือเชิงรุก สนองตอบต่อนโยบายของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
 • ควบคุมนโยบายให้เป็นไปได้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ติดตามผล และลดเวลาในการดำเนินงาน
 • ช่วยให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วองค์กรสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
 • มีข้อมูลเพียงพอในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ หรือกระบวนการในการดำเนินการของหน่วยงาน
 • ทราบทุกอย่างได้เหมือนกัน เพื่อแก้ปัญหาได้ทันที

Try out 30-days trial

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Fully compatible   

Close Menu

Request a Demo

หากคุณต้องการทดลองใช้งานระบบของเรา กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับของเรา

Ready to order now?

ติดต่อฝ่ายขาย โทร.092-879-6442

Please Note: Fields marked with an asterisk (*) are required.

แบบฟอร์มติดต่อสั่งซื้อ

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับ