DOWNLOAD CENTER

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsumdolor sit amet,
onsecteturadipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper
mattis, pulvinar dapibus leo.

DOWNLOAD CHOICE 1
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsumdolor sit amet, I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsumdolor sit amet,
SD01
MAC OS X, ZIP file. 1204 MB
SD01
MAC OS X, ZIP file. 1204 MB
DOWNLOAD CHOICE 2
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsumdolor sit amet, I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsumdolor sit amet,
SD01
MAC OS X, ZIP file. 1204 MB
SD01
MAC OS X, ZIP file. 1204 MB
DOWNLOAD CHOICE 3
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsumdolor sit amet, I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsumdolor sit amet,
SD01
MAC OS X, ZIP file. 1204 MB
SD01
MAC OS X, ZIP file. 1204 MB

SYSTEM BENEFIT

  • เพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการและการแก้ปัญหาหน่วยงานสารสนเทศขององค์กร
  • ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว
  • ลดความผิดพลาดของข้อมูล เนื่องจากความซ้ำซ้อนของการบันทึก
  • มีข้อมูลสถิติที่น่าเชื่อถือได้ของหน่วยงานสารสนเทศ
  • เป็นเครื่องมือเชิงรุก สนองตอบต่อนโยบายของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
  • ควบคุมนโยบายให้เป็นไปได้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ติดตามผล และลดเวลาในการดำเนินงาน
  • ช่วยให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วองค์กรสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
  • มีข้อมูลเพียงพอในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ หรือกระบวนการในการดำเนินการของหน่วยงาน
  • ทราบทุกอย่างได้เหมือนกัน เพื่อแก้ปัญหาได้ทันที

Try out 30-days trial

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Fully compatible   

Close Menu

Request a Demo

หากคุณต้องการทดลองใช้งานระบบของเรา กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับของเรา

Ready to order now?

ติดต่อฝ่ายขาย โทร.092-879-6442

Please Note: Fields marked with an asterisk (*) are required.

แบบฟอร์มติดต่อสั่งซื้อ

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับ