ระบบสนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร (Executive support system: ESS)

ระบบสนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร (Executive support system: ESS)

ระบบสนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร หรือที่เรียกติดปากกันว่าระบบ Executive support system: ESS นั้นจัดอยู่ในระบบสารสนเทศภายในองค์กร ซึ่งระบบสนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร (ESS) นี้มีส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายในองค์กรให้เป็นระบบ ถูกออกแบบมาช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงซึ่งใช้ในการวางแผนกลยุทธหรือแผนการดำเนินงานระยะยาวขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น สนับสนุนการตัดสินใจในปัญหาที่ไม่มีโครงสร้าง สนับสนุนการติดต่อสื่อสาร (Communications) สนันสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ (Analysis support) สรุปง่ายๆ ก็คือเป็นระบบที่เสมือนเครื่อมือที่จะช่วยอำนวนความสะดวกรวดเร็วในการบริหารธุรกิจ และการตัดสินใจต่างๆ ภายในธุรกิจนั่นเอง

ระบบสนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร (ESS) นั้นใช้ข้อมูลทั้งจากภายนอกองค์กร เช่นตารางการประกาศใช้กฎหมายใหม่ กำหนดการชำระภาษี หรือข้อความโฆษณาจากบริษัทคู่แข่ง และข้อมูลภายในองค์กร โดยข้อมูลที่ได้นั้นจะถูกกลั่นกรองข้อมูลและนำเสนอเฉพาะส่วนที่มีความสำคัญต่อผู้บริหารระดับสูงซึ่งจะเน้นการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่ช่วยให้การนำเสนอมีความสะดวกและง่ายแก่การรับรู้มากที่สุดเช่น การใช้รูปภาพกราฟิกอธิบายลักษณะต่างๆ แทนตัวหนังสือ ทำให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น

ลักษณะเฉพาะของ ระบบสนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร (ESS)

เนื่องจากลักษณะงานของผู้บริหารระดับสูงนั้นแตกต่างไปจากงานของผู้บริหารในระดับอื่น ดังนั้นระบบสนับสนุนผู้บริหารจึงมีลักษณะเฉพาะบางอย่างที่ไม่เหมือนกับระบบสารสนเทศประเภทอื่น ๆ ในด้านของการใช้งาน ระบบสนับสนุนผู้บริหารถูกออกแบบให้มีความง่ายต่อการใช้งาน และรองรับความต้องการใช้งานที่มีความถี่ค่อนข้างสูง และความต้องการสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในสภาวะที่มีการแข่งขันทางธุรกิจสูง ไม่เพียงแต่การใช้งานง่ายเพียงอย่างเดียว ระบบสนับสนุนผู้บริหารจะต้องมีการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ชัดเจน น่าสนใจ และมีการตอบสนองที่รวดเร็ว ตรงต่อความต้องการของผู้บริหารในสถานการณ์ต่าง ๆอีกด้วย โดยสรุประบบสนับสนุนผู้บริหารมีลักษณะเฉพาะต่างๆ ดังแสดงในตารางข้างล่างนี้
(ที่มา: เกียรติโกมล และ เขจรนันทน์, 2551)

ลักษณะ รายละเอียด
ความถี่ในการใช้งาน ค่อนข้างบ่อยถึงบ่อยมาก
ทักษะทางคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ ไม่จำเป็นต้องมีทักษะสูงเนื่องจากผู้ใช้สามารถเรียนรู้และใช้งานได้ง่าย
ความยืดหยุ่น สูงและต้องสามารถปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารได้
การใช้งาน การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การแก้ไขวิกฤต การตรวจสอบ และการควบคุมการดำเนินงานของธุรกิจ
การตัดสินใจ มีข้อมูลไม่ชัดเจน มีความไม่แน่นอนสูง และไม่มีโครงสร้าง
แหล่งที่มาของข้อมูล ต้องการข้อมูลทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการจากทั้งภายนอกและภายในองค์กร
การแสดงข้อมูล มีการนำเสนอข้อมูลในหลายรูปแบบ เช่น ตัวอักษร ตาราง ภาพ เสียงและระบบสื่อผสม

ความสำคัญของ ระบบสนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร

ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าลักษณะงานของผู้บริหารระดับสูงนั้นแตกต่างออกไปจากงานของกลุ่มคนอื่นๆ ในองค์กร ดังนั้นระบบสนับสนุนผู้บริหารที่เหมาะสมจะมีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างมากต่อการทำงานและการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสนับสนุนให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพความเป็นไปในธุรกิจของตนเองรวมถึงเป้าหมายของการบริหารได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ระบบสนับสนุนผู้บริหารยังมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการจัดเตรียมสารสนเทศที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ทั้งในแง่ของภาพรวมและรายละเอียด ทำให้ง่ายต่อการพยากรณ์แนวโน้มหรือคาดคะเน วางแผนแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆได้

สำหรับในแง่ขององค์กร ระบบสนับสนุนผู้บริหารมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในด้านการวางแผนกลยุทธ์ การขยายตัวขององค์กร และการแข่งขันกับองค์กรอื่น เนื่องจากเรื่องเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมหลักของผู้บริหารระดับสูง ดังนั้นการนำระบบสนับสนุนผู้บริหารที่เหมาะสมมาใช้จึงมีความสำคัญต่อการลดความเสี่ยง หรือ การสูญเสียโอกาส รวมถึงมีส่วนช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอีกด้วย

ความสามารถของ ระบบสนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร

ระบบสนับสนุนการทำงานของผู้บริหารควรจะมีความสามารถที่จะสนับสนุนงานต่าง ๆดังนี้

 1. การเจาะลึกข้อมูล หรือ Drill-Down Menu เพื่อที่จะช่วยผู้บริหารหาสาเหตุหรือที่มาของสารสนเทศที่ได้รับ โดยสามารถเข้าไปสืบค้นและนำข้อมูลออกมาใช้ได้ในระดับที่ต้องการ
 2. Ad Hoc Analysis ให้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่นเดียวกับระบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) โดยสามารถนำเสนอผลลัพธ์เป็นกราฟที่เข้าใจง่าย
 3. การวิเคราะห์แนวโน้ม Trend Analysis เป็นเครื่องมือ พยากรณ์วิเคราะห์แนวโน้มของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลภายในและภายนอก
 4. การสร้างรายงานสิ่งผิดปรกติ หรือ Exception Reporting ให้เครื่องมือในการออกรายงานของข้อมูลที่มีความผิดปรกติ เช่นเดียวกับระบบจัดทำรายงานสำหรับการจัดการ (MRS)
 5. Intelligent EIS ระบบอัจฉริยะที่มีการเตือนผู้บริหารหากพบความผิดปกติจากการดำเนินงานในองค์กร โดยทำให้เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อให้ผู้บริหารทำงานได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
 6. Intelligent with DSS เป็นการรวมกับระบบ DSS ในการทำงาน โดยระบบ EIS จะทำหน้าที่เตือนผู้บริหารเมื่อเกิดปัญหา ส่วนข้อมูลใน DSS ช่วยในการวิเคราะห์หาทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา
 7. มีระบบช่วยนำทางไปยังสารสนเทศ (Navigation of information) จะใช้ย่นระยะเวลาในการใช้งานทำให้ผู้บริหารไม่สับสนในการใช้งาน
 8. การสื่อสาร (Communication) ต้องมีการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันใจ สะดวก เช่นระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(E-mail) ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data interchange: EDI) หรืออินเทอร์เน็ต เป็นต้น

ข้อดีและข้อจำกัดของ ระบบสนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร

จากการศึกษาในเรื่องของความสำคัญและลักษณะเฉพาะของระบบสนับสนุนผู้บริหาร เราจะเห็นได้ว่าระบบสนับสนุนผู้บริหารนั้นมีข้อดีอยู่หลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความง่ายของการใช้งาน และการอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสารสนเทศสำหรับประกอบการตัดสินใจ ทำให้การตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น

อย่างไรก็ตามการจะนำระบบสนับสนุนผู้บริหารมาใช้นั้นก็มีข้อจากัด ในเรื่องของการพัฒนา (Implementation) และ การลงทุน เนื่องจากระบบสนับสนุนผู้บริหารจะต้องมีการใช้งานที่ง่าย และมีขอบเขตกว้างในด้านของสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบ ดังนั้นการพัฒนาระบบให้สามารถจัดการ และ ประมวลผลข้อมูลที่มีจำนวนมากและซับซ้อนนั้นเป็นไปได้ยาก การรักษาความทันสมัยของข้อมูลและระบบก็เป็นไปได้ยากเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีประเด็นในด้านของความลับและความปลอดภัยของข้อมูลเนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อองค์กร และจากข้อจำกัดในด้านของการพัฒนาและการใช้งานนี้เอง ทำให้เกิดข้อจากัดในด้านการลงทุนและการประเมินผลการลงทุนตามมา กล่าวคือ องค์กรอาจไม่สามารถประเมินมูลค่าของประโยชน์หรือผลตอบแทนที่องค์กรจะได้รับจากการที่นาระบบสนับสนุนผู้บริหารเข้ามาใช้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลค่าในรูปของตัวเงินที่ยากจะประเมิน ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าProductivity paradox หรือในลักษณะที่เกิดความขัดแย้งระหว่างประโยชน์หรือข้อดีที่คาดหวังไว้ตามทฤษฎีกับคุณค่าหรือผลตอบแทนที่ไม่สามารถประเมินออกมาเป็นตัวเงินได้อย่างชัดเจนในทางปฏิบัติ

ประโยชน์ของ ระบบสนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร (ESS)

ระบบสนับสนุนการทำงานของผู้บริหารมีประโยชน์ต่อผู้บริหารหลายประการ จึงทำให้แนวโน้มการใช้ระบบ ESS เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่างประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ ESS ได้แก่

 1. คุณค่าโดยส่วนใหญ่ของระบบ ESS เกิดจากความยืดหยุ่น (Flexibility) ในระบบนี้สามารถใส่ข้อมูลและเครื่องมือ โดยอาศัยตัวผู้บริหารโดยปราศจากความยุ่งยากและปัญหา ผู้บริหารมีอิสระในการแก้ประเด็นปัญหาที่ต้องการ โดยใช้กระบวนการความคิด (Thinking process) ซึ่งไม่ใช่ระบบตัดสินใจแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ
 2. ประโยชน์ที่มองเห็นของระบบ ESS ก็คือ ความสารถในการวิเคราะห์เปรียบเทียบและกำหนดแนวโน้ม โดยการใช้รูปภาพทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้มากแต่ใช้เวลาน้อย ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจมากกว่าระบบที่ใช้กระดาษเป็นตัวสื่อสาร
 3. ผู้บริหารได้มีการใช้ระบบ ESS ในการติดตามผลงาน ซึ่งจะทำให้ประสบผลสำเร็จ ในการหน้าที่ความรับผิดชอบบางครั้งก็มีการใช้ระบบนี้ในการติดตามงานหลัก โดยมีการจำแนกผลที่ได้ว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่
 4. ระบบ ESS สามารถที่จะเปลี่ยนการทำงานในองค์การได้ เมื่อผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มาก จะทำให้การบริหารและการติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดีขึ้น จึงทำให้การรายงานและการตัดสินใจได้รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

 

Close Menu

iOS Developer (Junior/Senior)  (2 อัตรา) 

Post Date : 9/10/2561

จำนวน2 อัตรา
เงินเดือนตามความสามารถ
รายละเอียดงาน– พัฒนา Mobile Application สำหรับ iOS เพื่อให้บริการธุรกิจประเภทโปรแกรมสำนักงาน และมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
– วางแผนการพัฒนา Mobile Application ของ Project ที่ได้รับมอบหมายภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด
– พัฒนา Mobile Application บน iOS บน Mobile Device แบบ Native Application

คุณสมบัติ– มีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Application 0-2 ปี
– สามารถพัฒนา Mobile Application ด้วยภาษา Swift
– สามารถให้คำแนะนำและการตัดสินใจเลือกใช้ technology, framework ใหม่ๆ
– มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ Problem Solving Skill หรือ Algorithm
– มีประสบการณ์ใช้ Git source control
– หากเพิ่งเรียนจบ ควรเคยทำ Project ที่เป็นการพัฒนา Mobile Application บน iOS มาก่อน
– พร้อมมีตัวอย่างผลงาน หรือ Portfolio ของผลงาน

สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

แบบฟอร์มติดต่อเรา

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับ

Android Developer (Junior/Senior)  (1 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน1 อัตรา
เงินเดือนตามความสามารถ
รายละเอียดงาน– พัฒนา Mobile Application สำหรับ iOS (Swift) และ Android (Java หรือ Kotlin) เพื่อให้บริการธุรกิจประเภทตั๋วรถโดยสาร และมีการเชื่อมต่อกับแผนที่ (map) เชื่อมต่อกับ JSON ในรูปแบบ Native Mobile Application
– วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สามารถทำตาม Requirement
– เขียน Backend สำหรับ Mobile Application Developer
– ทำงาน Coordinate กับหัวหน้างาน
– Report to manager
คุณสมบัติ1. จบการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสาระสนเทศ,วิศวะคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ในการเขียน จาวา บน Eclipse และ สามารถเขียน Application บน Android ได้
3. สามารถใช้งาน SQLite Database บน Android ได้
4. เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
5. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานเป็น Team ได้
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

IT Business Analyst  (1 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน1 อัตรา
เงินเดือนตามความสามารถ
รายละเอียดงาน– รวบรวมความต้องการของลูกค้าในการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์
– สรุปลักษณะงานขอบเขตของงานที่ต้องจัดทำตามความต้องการของลูกค้า
– ตรวจสอบการออกแบบระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
– ส่งมอบงานให้ลูกค้า
คุณสมบัติ1. จบการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี ในสาขา Computer Engineering, Computer Science, Banking, Finance
2. เข้าใจกระบวนการในการทำงานทางธุรกิจใด ๆ
3. สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
4. ประสบการณ์ในตำแหน่ง BA อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
5. มีความคิดสร้างสรรค์
6. มีความรู้ และเข้าในกระบวนการและวิธิีการ ผลิต และ ทดสอบ Software
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

Software Tester  (2 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน2 อัตรา
เงินเดือน12,000 บาท
รายละเอียดงาน– เป็นผู้ช่วยนักวิเคราะห์ระบบ , จัดทำเอกสารต่างๆ
คุณสมบัติ1. ชาย,หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ปริญญาตรี สาขาไอที
2. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ขยัน อดทน ทำงานเป็นทีมได้
4. บุคคลิก ดี มีความรับผิดชอบสูง
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

Web Programmer  (2 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน2 อัตรา
เงินเดือน25,000 บาท ขึ้นไป
รายละเอียดงาน– พัฒนาเว็บด้วย PHP, MySQL, HTML5, CSS3, Ajax, Wordpress และ Javascript
– พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่โต้ตอบกับระบบ back-end (APIs)
– วิเคราะห์ระบบเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาและทดสอบเว็บ
– ตรวจสอบความเป็นไปได้ทางเทคนิคของการออกแบบ UI / UX
– บริหารจัดการเนื้อหาเว็บ ในทันตามกำหนด coding, graphic design มีคุณภาพเหมาะสำหรับใช้งานบนเว็บไซต์
คุณสมบัติ1. ชาย,หญิง ไม่จำกัดวุฒิ
2. รักการเขียนโปรแกรม
3. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม อดทน ขยัน ขวนขวายหาความรู้ พัฒนาได้
4. มีความรู้ พื้นฐาน เกี่ยวกับ HTML,Java Script,CSS,XML,AJAX,JSON
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

WEB UI Design  (1 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน1 อัตรา
เงินเดือน20,000 บาท ขึ้นไป
รายละเอียดงาน– ทำงานร่วมกันกับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ ทีมวิศวกรรม เพื่อกำหนดแนวทางและทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการออกแบบจริง
สร้าง wire-frames, storyboards, user flows, process flow, site map เพื่อถ่ายทอดแนวคิด
คุณสมบัติ1. ชาย,หญิง อายุ 25-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิ
2. มีความคิดสร้างสรรค์
3. เคยลอง หรือ เคยทำ Flash, ทำ web มาบ้างก็ดี
4. ถ้าวาดการ์ตูนได้ด้วย ยิ่งดี และที่สำคัญ มีใจ มีไฟ
5. กรุณาส่งผลงานมาเพื่อพิจารณา จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งผลงานเท่านั้น
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

Junior Programmer  (3 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน3 อัตรา
เงินเดือน20,000 บาท
รายละเอียดงาน– ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติ1. มีความรู้ในการพัฒนาด้วยระบบงานด้วย C#.NET & ASP.NET
2. มีความเข้าใจในระบบฐานข้อมูล
3. ไฟแรง รักการเรียนรู้ ชอบใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
4. กระตือรือร้น และเข้ากับบุคคลอื่นได้ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี
5. ชอบการเขียนโปรแกรมเป็นชีวิตจิตใจ
6. เก่งไม่เก่งไม่เป็นไร ขอให้มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์
Senior C# Programmer  (2 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน2 อัตรา
เงินเดือน35,000 – 50,000 บาท
รายละเอียดงาน– ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วย C#
– ควบคุมดูแลการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนงาน
คุณสมบัติ1. มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมด้วย C#
2. มีความเข้าใจและสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ OOP เป็นอย่างดี
3. มีความเข้าใจความสัมพันธ์ในระบบฐานข้อมูล และสามารถใช้คำสั่ง SQL ได้เป็นอย่างดี
4. มีความเข้าใจในสถาปัตยกรรม Web Technology
5. มีความเข้าใจในสถาปัตยกรรม Web Services
6. สามารถวิเคราะห์ และ แก้ไขปัญหาในการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว
7. วางแผนการทำงานได้
8. ประสบการณ์ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์