ระบบ จัดการเอกสาร

ระบบ จัดการเอกสาร

ระบบจัดการเอกสาร (Document management system) คือ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ กลุ่มของโปรแกรมภาษาทางคอมพิวเตอร์(Document Management Software) ที่ใช้ในการติดตามและเก็บบันทึกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ รูปภาพประกอบเอกสาร โดยใช้แนวคิดของ ระบบการจัดการเนื้อหา (Content management system ,CMS) ซึ่งมักจะถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบของระบบการจัดงานภายในองค์กร (Enterprise content management system,ECM) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการจัดการทรัพย์สินดิจิตอล (Digital asset management system,DAM) นอกจากนี้ยังมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์อีก เช่น ระบบจัดการเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ (Document imaging system) การจัดการลำดับงาน (Workflow system) และระบบการเก็บบันทึก (Records management system)

รายละเอียดและองค์ประกอบ

Document management systems จะมีการจัดเตรียมและมีกระบวนการต่างๆ เช่น แหล่งจัดเก็บข้อมูล การกำหนดรุ่นเอกสาร ความปลอดภัย การทำดัชนี และการสืบค้น การสำรองข้อมูล องค์ประกอบต่างๆ เช่น

Metadata หมายถึง ข้อมูลที่ใช้กำกับและอภิบายข้อมูลหลักหรือกลุ่มของข้อมูลอื่น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ บัตรในห้องสมุดสำหรับสืบค้นหนังสือที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับชื่อหนังสือและตำแหน่งของหนังสือ ซึ่งหนังสือเป็นข้อมูลที่ต้องการ และบัตรเป็นข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดของข้อมูลนั้น

Integration หลายๆระบบการจัดการเอกสารพยายามที่จะใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกข้อมูลที่มีอยู่ได้โดยตรงจากพื้นที่เก็บข้อมูลของระบบการจัดการเอกสาร มีการเปลี่ยนแปลง และบันทึกการเปลี่ยนแปลง กลับไปยังระบบจัดการในรูปแบบของ new version ซึ่งจะได้กล่าวถึง version ในหัวข้อถัดไปข้างหน้า โดยการทำงานทั้งหมดนั้นยังใช้งานในโปรแกรมเดิม เช่นการใช้งานกับ email หรือมีการแชร์ซอฟต์แวร์เป็นกลุ่มร่วมกัน ซึ่ง Application จะมีการใช้มาตรฐานเช่น ODMA LDAP WebDAV และ SOAP

Capture หลักการนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการประมวลผลของหนักระดาษจากการสแกน หรือ อุปกรณ์อื่นๆเช่นปริ้นเตอร์ หรือ Optical character reconition ( กระบวนการทางกลไกหรือทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแปลภาพของข้อความจากการเขียนหรือจากการพิมพ์ ไปเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ )หรือมีการใช้ OMR Software ที่เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับอ่านค่าในช่อง เช่นใช้ตรวจสอบปรนัย

Indexing เป็นการติดตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อาจเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับการเก็บตัว Track ที่เจาะจงของข้อมูลแต่มักจะมีรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นสำหรับการจัดหมวดหมู่ ให้ผ่าน metadata ดังนั้นการ Indexing ให้สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็วในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่จึงต้องคำนึงถึงโครงสร้างทาง topology ของ index ด้วย

Storage การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต้องคำนึงว่า เก็บที่ไหน นานเท่าไหร่ หรือการเปลี่ยนที่อยู่ของเอกสารไปเก็บอีกที่หนึ่งเกี่ยวข้องกับ (Hierarchical storage management) และ การทำลายเอกสาร

Retrieval การเรียกดูเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากการจัดเก็บ ในบางครั้งอาจจะดูเหมือนง่ายในทางการสืบค้นแต่ในบริบททางอิเล็กทรอนิกส์จะค่อนข้างซับซ้อนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางดัชนี บางครั้งการค้นหาบางระบบ สามารถหาบางส่วนของคำหรือบางส่วนของ metadata ที่คาดหวังได้ ในบางระบบอาจจะอนุญาตให้มีการสืบค้นแบบใช้ การระบุนิพจน์บูลีนให้มีหลากหลายคำหรือวลีที่ต้องการได้

Distribution เอกสารที่เผยแพร่จะต้องมีรูปแบบ (Format) ที่ยากต่อการถูกเปลี่ยนแปลงโดยง่าย วิธีปฏิบัติโดยทั่วไปในทางกฎหมาย เอกสารต้นฉบับจะไม่ถูกแจกจ่ายแต่จะเก็บไว้ในสถานที่ๆปลอดภัย หากเอกสารถูกแจกจ่ายด้วยรูปแบบอิเลคโทรนิคในสภาวะที่มีการควบคุม เครื่องมือที่ใช้งานต้องมีคุณภาพและได้รับการตรวจสอบว่าทำงานอย่างถูกต้อง เช่นเดียวกันกับตัวนำส่งเอกสารอิเลคโทรนิคที่ต้องมีคุณภาพ ทั้งสองอย่างนี้ต้องนำมาประยุกต์ใช้ในระบบเอกสารที่มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน หากความสมบูรณ์ของเอกสารเป็นสิ่งที่จำอย่างยิ่ง

Security การรักษาความปลอดภัยมีความสำคัญมากในการใช้งานการจัดการเอกสารจำนวนมาก ข้อมูลบางอย่างจำเป็นต้องเข้ารหัสและเป็นความลับสูงมีข้อกำหนดที่ซับซ้อนเช่น ข้อมูลประวัติทางการแพทย์Workflow คือการบริหารจัดการ ลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติงานระหว่าง บุคลากร หรือหน่วยงาน โดยกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ และใช้เอกสาร หรือคอมพิวเตอร์มาช่วยในการกำกับงาน

Versioning เป็นการควบคุมการเปลี่ยนแปลง โดยให้มีหมายเลขการเปลี่ยนแปลง หรือการกำหนดวันที่เปลี่ยนแปลง และจัดเก็บสำรองข้อมูลดังเดิมไว้ เผื่อทำการเรียกคืนข้อมูล หรือแก้ไขกลับ และเพื่อให้รู้ถึงสถานะการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล

Records Management system เป็นการจัดการคุณลักษณะของข้อมูล โดยสามารถบริหารจัดการ กำหนดค่าอายุของข้อมูลในระบบได้ตามเงื่อนไข ซึ่งในปัจจุบันได้มีการกำหนดมาตรฐานการจัดการอายุของข้อมูล เช่น DoD 5015.2-STD Version x เป็นข้อกำหนดตามมาตรฐานความปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูล ที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งมีซอฟแวร์บางรายเท่านั้นที่ได้รับรองตามมาตรฐานนี้

เทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียง

Content management system ระบบจัดการเนื้อหา (Content management system, CMS) คือระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อจัดระเบียบ และส่งเสริมการทำงานในหมู่คณะ ให้สามารถสร้างเอกสาร หรือเนื้อหาสาระอื่นๆ โดยมากแล้ว ระบบจัดการเนื้อหา มักจะเป็นเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งใช้จัดการเว็บไซต์และเนื้อหาบนเว็บ และมีไม่น้อยที่ระบบจัดการเนื้อหาต้องใช้ซอฟต์แวร์พิเศษบนเครื่องเครื่องลูกข่าย เพื่อใช้แก้ไขและสร้างบทความต่างๆ ระบบจัดการเนื้อหา ในตลาดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มีทั้งแบบที่ทำเพื่อการค้าและแบบ โอเพนซอร์สเนื้อหาที่อยู่บนระบบอาจจะเป็นเนื้อหาที่เป็น ข้อความตัวอักษรไฟล์รูปภาพ ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์วิดีโอ หรือไฟล์เอกสารอื่นๆ ก็ได้ ระบบจัดการเนื้อหามักมีระบบการจัดการลำดับการดำเนินงานของเนื้อหาที่เรียกว่า Workflow ซึ่งลำดับการดำเนินงานนั้นโดยมากจะประกอบไปด้วย – ขั้นตอนการนำเนื้อหาเข้าระบบ (Ingestion หรือ Creation) เช่นผู้บริหารระดับสูงเห็นชอบให้มีการสร้างเนื้อหาใหม่ขึ้น และผู้พัฒนาสร้างเทมเพลต และ โฟลเดอร์เพื่อรองรับข้อมูลบนเว็บ – ขั้นตอนการตรวจสอบเนื้อหา (Staging หรือ Approval) มีการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาเนื่องจากหากข้อมูลผิดพลาดจะมีความยุ่งยากในการกลับมาแก้ไข มีการกระจายงานสู่กลุ่มพนักงาน เพื่อจำหน่ายให้พนักงานช่วยสร้างเนื้อหา และแก้ไขเนื้อหา – ขั้นตอนการนำเนื้อหาไปเผยแพร่ (Delivery หรือ Publishing) ผู้ดูแลเว็บไซด์อนุมัติ รวบรวมข้อมูลขึ้นเว็บไซด์ได้

แหล่งที่่มา : ระบบการจัดการเอกสาร

Close Menu

iOS Developer (Junior/Senior)  (2 อัตรา) 

Post Date : 9/10/2561

จำนวน2 อัตรา
เงินเดือนตามความสามารถ
รายละเอียดงาน– พัฒนา Mobile Application สำหรับ iOS เพื่อให้บริการธุรกิจประเภทโปรแกรมสำนักงาน และมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
– วางแผนการพัฒนา Mobile Application ของ Project ที่ได้รับมอบหมายภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด
– พัฒนา Mobile Application บน iOS บน Mobile Device แบบ Native Application

คุณสมบัติ– มีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Application 0-2 ปี
– สามารถพัฒนา Mobile Application ด้วยภาษา Swift
– สามารถให้คำแนะนำและการตัดสินใจเลือกใช้ technology, framework ใหม่ๆ
– มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ Problem Solving Skill หรือ Algorithm
– มีประสบการณ์ใช้ Git source control
– หากเพิ่งเรียนจบ ควรเคยทำ Project ที่เป็นการพัฒนา Mobile Application บน iOS มาก่อน
– พร้อมมีตัวอย่างผลงาน หรือ Portfolio ของผลงาน

สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

แบบฟอร์มติดต่อเรา

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับ

Android Developer (Junior/Senior)  (1 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน1 อัตรา
เงินเดือนตามความสามารถ
รายละเอียดงาน– พัฒนา Mobile Application สำหรับ iOS (Swift) และ Android (Java หรือ Kotlin) เพื่อให้บริการธุรกิจประเภทตั๋วรถโดยสาร และมีการเชื่อมต่อกับแผนที่ (map) เชื่อมต่อกับ JSON ในรูปแบบ Native Mobile Application
– วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สามารถทำตาม Requirement
– เขียน Backend สำหรับ Mobile Application Developer
– ทำงาน Coordinate กับหัวหน้างาน
– Report to manager
คุณสมบัติ1. จบการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสาระสนเทศ,วิศวะคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ในการเขียน จาวา บน Eclipse และ สามารถเขียน Application บน Android ได้
3. สามารถใช้งาน SQLite Database บน Android ได้
4. เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
5. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานเป็น Team ได้
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

IT Business Analyst  (1 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน1 อัตรา
เงินเดือนตามความสามารถ
รายละเอียดงาน– รวบรวมความต้องการของลูกค้าในการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์
– สรุปลักษณะงานขอบเขตของงานที่ต้องจัดทำตามความต้องการของลูกค้า
– ตรวจสอบการออกแบบระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
– ส่งมอบงานให้ลูกค้า
คุณสมบัติ1. จบการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี ในสาขา Computer Engineering, Computer Science, Banking, Finance
2. เข้าใจกระบวนการในการทำงานทางธุรกิจใด ๆ
3. สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
4. ประสบการณ์ในตำแหน่ง BA อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
5. มีความคิดสร้างสรรค์
6. มีความรู้ และเข้าในกระบวนการและวิธิีการ ผลิต และ ทดสอบ Software
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

Software Tester  (2 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน2 อัตรา
เงินเดือน12,000 บาท
รายละเอียดงาน– เป็นผู้ช่วยนักวิเคราะห์ระบบ , จัดทำเอกสารต่างๆ
คุณสมบัติ1. ชาย,หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ปริญญาตรี สาขาไอที
2. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ขยัน อดทน ทำงานเป็นทีมได้
4. บุคคลิก ดี มีความรับผิดชอบสูง
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

Web Programmer  (2 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน2 อัตรา
เงินเดือน25,000 บาท ขึ้นไป
รายละเอียดงาน– พัฒนาเว็บด้วย PHP, MySQL, HTML5, CSS3, Ajax, Wordpress และ Javascript
– พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่โต้ตอบกับระบบ back-end (APIs)
– วิเคราะห์ระบบเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาและทดสอบเว็บ
– ตรวจสอบความเป็นไปได้ทางเทคนิคของการออกแบบ UI / UX
– บริหารจัดการเนื้อหาเว็บ ในทันตามกำหนด coding, graphic design มีคุณภาพเหมาะสำหรับใช้งานบนเว็บไซต์
คุณสมบัติ1. ชาย,หญิง ไม่จำกัดวุฒิ
2. รักการเขียนโปรแกรม
3. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม อดทน ขยัน ขวนขวายหาความรู้ พัฒนาได้
4. มีความรู้ พื้นฐาน เกี่ยวกับ HTML,Java Script,CSS,XML,AJAX,JSON
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

WEB UI Design  (1 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน1 อัตรา
เงินเดือน20,000 บาท ขึ้นไป
รายละเอียดงาน– ทำงานร่วมกันกับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ ทีมวิศวกรรม เพื่อกำหนดแนวทางและทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการออกแบบจริง
สร้าง wire-frames, storyboards, user flows, process flow, site map เพื่อถ่ายทอดแนวคิด
คุณสมบัติ1. ชาย,หญิง อายุ 25-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิ
2. มีความคิดสร้างสรรค์
3. เคยลอง หรือ เคยทำ Flash, ทำ web มาบ้างก็ดี
4. ถ้าวาดการ์ตูนได้ด้วย ยิ่งดี และที่สำคัญ มีใจ มีไฟ
5. กรุณาส่งผลงานมาเพื่อพิจารณา จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งผลงานเท่านั้น
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

Junior Programmer  (3 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน3 อัตรา
เงินเดือน20,000 บาท
รายละเอียดงาน– ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติ1. มีความรู้ในการพัฒนาด้วยระบบงานด้วย C#.NET & ASP.NET
2. มีความเข้าใจในระบบฐานข้อมูล
3. ไฟแรง รักการเรียนรู้ ชอบใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
4. กระตือรือร้น และเข้ากับบุคคลอื่นได้ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี
5. ชอบการเขียนโปรแกรมเป็นชีวิตจิตใจ
6. เก่งไม่เก่งไม่เป็นไร ขอให้มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์
Senior C# Programmer  (2 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน2 อัตรา
เงินเดือน35,000 – 50,000 บาท
รายละเอียดงาน– ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วย C#
– ควบคุมดูแลการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนงาน
คุณสมบัติ1. มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมด้วย C#
2. มีความเข้าใจและสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ OOP เป็นอย่างดี
3. มีความเข้าใจความสัมพันธ์ในระบบฐานข้อมูล และสามารถใช้คำสั่ง SQL ได้เป็นอย่างดี
4. มีความเข้าใจในสถาปัตยกรรม Web Technology
5. มีความเข้าใจในสถาปัตยกรรม Web Services
6. สามารถวิเคราะห์ และ แก้ไขปัญหาในการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว
7. วางแผนการทำงานได้
8. ประสบการณ์ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์