ทำไมต้อง Paperless

ทำไมต้อง Paperless

เมื่อเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนไปสู่ยุค 4.0 การใช้สารสนเทศเพื่อลดค่าใช้จ่ายในธุรกิจก็เป็นสิ่งที่ทำได้และเห็นผลชัดเจนระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือ Paperless ก็เป็นหนึ่งในการใช้สารสนเทศเหล่านั้น เพื่อตอบรับกระแสดิจิทัล 4.0 และการพัฒนากระบวนการทำงานภายในธุรกิจของคุณด้วยนั่นเอง

เป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมา หลายๆ ประเทศได้มีการรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทยก็ตืนตัวเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งวิธีการที่เข้าใจง่ายก็คือการลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ ลง (Reduce) ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกเพราะทำได้ง่ายสุด และดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้กระดาษ ลดการใช้น้ำ ลดการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ขั้นตอนต่อมาก็คือการใช้ซ้ำ (Reuse) หรือก็คือการนำทรัพยากรเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง เช่นการใช้กระดาษให้คุ้มค่าที่สุดโดยการใช้ 2 หน้า การใช้ถุงพลาสติกซ้ำ การนำขวดน้ำพลสติกกลับมาใส่น้ำใช้อีกครั้ง เป็นต้น แต่ถ้าทรัพยากรเหล่านั้นไม่สามารถใช้ซ้ำได้อีกแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการแปรรูปให้เป็นวัตถุดิบอีกครั้ง เพี่อการนำกลับมาผลิตใช้ใหม่ (Recycle) เช่นการนำกระดาษใช้แล้วมาเข้ากระบวนการผลิตกระดาษใหม่อีกครั้ง ซึ่งวิธีการนี้ก็ต้องใช้พลังงานในการแปรรูป ซึ่งก็ต้องใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเช่นน้ำมันอีกนั่นเอง

แต่ด้วยโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตและการทำงานมากขึ้น การใช้กระดาษซึ่งมีต้นทุนในการใช้ทรัพยากรต้นไม้และพลังงานในการผลิตเช่นน้ำมันที่มีต้นทุนสูงนั้นเป็นการสิ้นเปลืองทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งยังทำให้เกิดขยะและมลพิษต่อสำนักงานอีกด้วย ด้วยปัญหาที่กล่าวมาเหล่านี้จึงมีการคิดค้นระบบที่เรียกว่า Paperless ขึ้นมา โดยที่ระบบดังกล่าวก็คือการนำแนวคิดในการลดการใช้ทรัพยากรกระดาษที่มีต้นทุนในการผลิตสูง ลดการพิมพ์เอกสารที่ต้องใช้ทั้งกระดาษและหมึกพิมพ์ที่ก่อให้เกิดมลพิษ และการจัดเก็บเอกสารที่ยุ่งยากในการค้นหาและใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสูง ไปสู่กระบวนการแบบดิจิทัลโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการนั่นเอง

Paperless มีหลักการง่ายๆ คือการจัดเก็บข้อมูลเอกสารในรูปแบบดิจิทัลแทนการจัดเก็บในรูปแบบเอกสารกระดาษ เช่น การจัดเก็บเอกสารในระบบคอมพิวเตอร์ Cloud Server การจัดเก็บใน Harddisk , FlashDrive หรือการส่งเอกสารผ่านอินเตอร์เน็ต การรับข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ สลิปเงินเดือน ในเสร็จค่าใช้จ่าย อีเมลสั่งงาน แบบประเมิน การแนบไฟล์สำเนาให้กับผู้เกี่ยวข้องแทนการพิมพ์ก่อนการประชุม หรือกระบวนการประสานงานระหว่างแผนกด้วยระบบคอมพิวเตอร์นั่นเอง

Close Menu

iOS Developer (Junior/Senior)  (2 อัตรา) 

Post Date : 9/10/2561

จำนวน2 อัตรา
เงินเดือนตามความสามารถ
รายละเอียดงาน– พัฒนา Mobile Application สำหรับ iOS เพื่อให้บริการธุรกิจประเภทโปรแกรมสำนักงาน และมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
– วางแผนการพัฒนา Mobile Application ของ Project ที่ได้รับมอบหมายภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด
– พัฒนา Mobile Application บน iOS บน Mobile Device แบบ Native Application

คุณสมบัติ– มีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Application 0-2 ปี
– สามารถพัฒนา Mobile Application ด้วยภาษา Swift
– สามารถให้คำแนะนำและการตัดสินใจเลือกใช้ technology, framework ใหม่ๆ
– มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ Problem Solving Skill หรือ Algorithm
– มีประสบการณ์ใช้ Git source control
– หากเพิ่งเรียนจบ ควรเคยทำ Project ที่เป็นการพัฒนา Mobile Application บน iOS มาก่อน
– พร้อมมีตัวอย่างผลงาน หรือ Portfolio ของผลงาน

สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

แบบฟอร์มติดต่อเรา

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับ

Android Developer (Junior/Senior)  (1 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน1 อัตรา
เงินเดือนตามความสามารถ
รายละเอียดงาน– พัฒนา Mobile Application สำหรับ iOS (Swift) และ Android (Java หรือ Kotlin) เพื่อให้บริการธุรกิจประเภทตั๋วรถโดยสาร และมีการเชื่อมต่อกับแผนที่ (map) เชื่อมต่อกับ JSON ในรูปแบบ Native Mobile Application
– วิเคราะห์และออกแบบระบบให้สามารถทำตาม Requirement
– เขียน Backend สำหรับ Mobile Application Developer
– ทำงาน Coordinate กับหัวหน้างาน
– Report to manager
คุณสมบัติ1. จบการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสาระสนเทศ,วิศวะคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ในการเขียน จาวา บน Eclipse และ สามารถเขียน Application บน Android ได้
3. สามารถใช้งาน SQLite Database บน Android ได้
4. เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
5. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานเป็น Team ได้
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

IT Business Analyst  (1 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน1 อัตรา
เงินเดือนตามความสามารถ
รายละเอียดงาน– รวบรวมความต้องการของลูกค้าในการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์
– สรุปลักษณะงานขอบเขตของงานที่ต้องจัดทำตามความต้องการของลูกค้า
– ตรวจสอบการออกแบบระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
– ส่งมอบงานให้ลูกค้า
คุณสมบัติ1. จบการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี ในสาขา Computer Engineering, Computer Science, Banking, Finance
2. เข้าใจกระบวนการในการทำงานทางธุรกิจใด ๆ
3. สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
4. ประสบการณ์ในตำแหน่ง BA อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
5. มีความคิดสร้างสรรค์
6. มีความรู้ และเข้าในกระบวนการและวิธิีการ ผลิต และ ทดสอบ Software
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

Software Tester  (2 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน2 อัตรา
เงินเดือน12,000 บาท
รายละเอียดงาน– เป็นผู้ช่วยนักวิเคราะห์ระบบ , จัดทำเอกสารต่างๆ
คุณสมบัติ1. ชาย,หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ปริญญาตรี สาขาไอที
2. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ขยัน อดทน ทำงานเป็นทีมได้
4. บุคคลิก ดี มีความรับผิดชอบสูง
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

Web Programmer  (2 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน2 อัตรา
เงินเดือน25,000 บาท ขึ้นไป
รายละเอียดงาน– พัฒนาเว็บด้วย PHP, MySQL, HTML5, CSS3, Ajax, Wordpress และ Javascript
– พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่โต้ตอบกับระบบ back-end (APIs)
– วิเคราะห์ระบบเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาและทดสอบเว็บ
– ตรวจสอบความเป็นไปได้ทางเทคนิคของการออกแบบ UI / UX
– บริหารจัดการเนื้อหาเว็บ ในทันตามกำหนด coding, graphic design มีคุณภาพเหมาะสำหรับใช้งานบนเว็บไซต์
คุณสมบัติ1. ชาย,หญิง ไม่จำกัดวุฒิ
2. รักการเขียนโปรแกรม
3. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม อดทน ขยัน ขวนขวายหาความรู้ พัฒนาได้
4. มีความรู้ พื้นฐาน เกี่ยวกับ HTML,Java Script,CSS,XML,AJAX,JSON
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

WEB UI Design  (1 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน1 อัตรา
เงินเดือน20,000 บาท ขึ้นไป
รายละเอียดงาน– ทำงานร่วมกันกับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ ทีมวิศวกรรม เพื่อกำหนดแนวทางและทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการออกแบบจริง
สร้าง wire-frames, storyboards, user flows, process flow, site map เพื่อถ่ายทอดแนวคิด
คุณสมบัติ1. ชาย,หญิง อายุ 25-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิ
2. มีความคิดสร้างสรรค์
3. เคยลอง หรือ เคยทำ Flash, ทำ web มาบ้างก็ดี
4. ถ้าวาดการ์ตูนได้ด้วย ยิ่งดี และที่สำคัญ มีใจ มีไฟ
5. กรุณาส่งผลงานมาเพื่อพิจารณา จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งผลงานเท่านั้น
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์

Junior Programmer  (3 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน3 อัตรา
เงินเดือน20,000 บาท
รายละเอียดงาน– ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติ1. มีความรู้ในการพัฒนาด้วยระบบงานด้วย C#.NET & ASP.NET
2. มีความเข้าใจในระบบฐานข้อมูล
3. ไฟแรง รักการเรียนรู้ ชอบใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
4. กระตือรือร้น และเข้ากับบุคคลอื่นได้ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี
5. ชอบการเขียนโปรแกรมเป็นชีวิตจิตใจ
6. เก่งไม่เก่งไม่เป็นไร ขอให้มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์
Senior C# Programmer  (2 อัตรา) 

Post Date : 19/09/2561

จำนวน2 อัตรา
เงินเดือน35,000 – 50,000 บาท
รายละเอียดงาน– ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วย C#
– ควบคุมดูแลการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนงาน
คุณสมบัติ1. มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมด้วย C#
2. มีความเข้าใจและสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ OOP เป็นอย่างดี
3. มีความเข้าใจความสัมพันธ์ในระบบฐานข้อมูล และสามารถใช้คำสั่ง SQL ได้เป็นอย่างดี
4. มีความเข้าใจในสถาปัตยกรรม Web Technology
5. มีความเข้าใจในสถาปัตยกรรม Web Services
6. สามารถวิเคราะห์ และ แก้ไขปัญหาในการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว
7. วางแผนการทำงานได้
8. ประสบการณ์ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครสมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์