Loading

WE ARE PILAB STUDIO FLEXIBLE SOLUTION FOR YOU NEED...

Explore Product

Work Process

Incident Management

Make Plan

กำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการพัฒนา กระบวนการของการพิจารณาตัดสินใจ ลำดับความสำคัญของการพัฒนา แผนงาน/โครงการ เพื่อมุ่งสู่ผลสำเร็จที่คาดหวังในอนาคต

Asset Manangement

Brainstroming

แสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางสู่การวางแผนการดำเนินการ การค้นหาสาเหตุของปัญหา เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มเสนอแนวความคิดใหม่ๆ อย่างเป็นอิสระ

Preventive Maintenance

Development

การสร้างระบบงานจริงที่นำเอาสิ่งที่ได้จากการออกแบบระบบมาทำการ Coding ทดสอบระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานที่ถูกสร้างขึ้นว่าตรงกับความต้องการ

Knowledge Manager

Product Release

จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถผลิตสินค้า หรือบริการได้ถึงมือลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด โดยการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Our Clients